HISTORIE. LYSANADLABEM . COM
četníci Lysá nad Labem

Historie policie a četnictva v Lysé nad Labem

Autor: Luděk Přibyl
velitel Městské policie

I. Všeobecně o četnictvu a policii v čSR

II. Historie policie a četnictva v Lysé nad Labem


I. Všeobecně o četnictvu a policii v čSR

V říjnu 1918 dochází k vytvoření samostatného čs. státu a následně k recepci právního řádu a k převzetí stávajícího správního systému včetně rakouské organizace státních policejních úřadů, četnictva a komunální policie. S rozvojem státu docházelo k potřebám vytvořit nové bezpečnostní složky, zaměřené speciálně na ochranu vnitřního klidu a pořádku.

Označování těchto sborů prošlo dlouhodobým historickým vývojem. Nejběžnější označení ve světě pro veškeré typy bezpečnostních sborů je policie. Termín policie má své kořeny v řeckých výrazech polis (obec, město a v přeneseném slova smyslu stát) a politeia (státní správa, svobodná obec, správa věcí veřejných, činnost obecní apod.) V tomto smyslu také bývaly správní věda a správní právo označovány jako „policejní věda“. V novém státě po vzoru bývalé monarchie zajišťovalo bezpečnostní službu v terénu četnictvo, ve městech a obcích policie státní nebo komunální. četnictvo přitom konalo bezpečnostní služby v těch obcích, kde nefungoval státní policejní úřad či jeho expozitura, ani zde nebyla zřízena komunální policie. Obce totiž měly právo, nikoliv však povinnost zřizovat vlastní policejní sbory. četnictvo a státní policejní úřady byly zřizovány a financovány státem. Komunální policie pak mohla být zřizována jednotlivými obcemi, přičemž náklady na její činnost byly hrazeny z rozpočtu té kteréobce.

Na základě ustanovení zákona měla zastupitelstva obcí možnost vydávat v mezích zákonů nařízení, týkající se místní policie resp. místního pořádku v obci. Tato nařízení měla vesměs formu policejních řádů. Vzhledem k tomu,že obce při tvoření těchto nařízení vycházely ze zákonných norem a inspirovaly se z nařízení okolních obcí, je možné zde vysledovat jakýsi stejný základ a dále řešení „místních“ problémů. V úvodu je většinou stanoveno, že trestní pravomoci v případech obsažených v tomto policejním řádu, vykonává dle § 62 obecního zřízení starosta se dvěma radními. Přestoupení řádu bylo trestáno důtkou a při opakování pokutou,v případě její nedobytnosti vězením do 48 hodin. Došlo-li k souběhu přestupku podle policejního řádu s trestným činem podle všeobecného trestního zákona, nebo čin spadal pod trestní pravomoc správních státních úřadů, učinil o tom městský úřad oznámení příslušné státní instanci. Řada nařízení řešila problémy, které jsou aktuální dodnes. Pro ilustraci některé uvádím, samozřejmě jsou poplatné době, ve které se řešily.

Dopravní situace: zákaz rychlé jízdy povozy, koňmo, auty, jezdění po chodnících nebo poblíž domů a zbytečného práskání bičem. Velocipedy, motocykly a auta směly jezdit městem rychlostí 35 km/h. Náklad vozů musel být opatřen tak, aby nebyl trousen. Spadla-li část nákladu, musela být opět naložena na vůz. Vyvážel-li se z domů popel, piliny, sláma nebo hnůj, musely být neprášilo a zamezilo se možnému ohni.

Provozování hostinců: hostince měly stanovenou uzavírací dobu (policejní hodina) na 12. hod. v noci, kdy byl hostinský povinen vyzvat hosty, aby hostinec opustili. Osoby nezletilé nesměly být v hostinci trpěny po 9. hodině večerní. Platil zákaz podávání alkoholických nápojů všech druhů dětem do 16 let věku. Osobám starším 16 let bylo dovoleno podávat jen pivo a víno a to v přiměřeném množství. Od 18 roků bylo dovoleno prodávat ostatní alkoholické nápoje, ale jen v míře co nejmenší. Živnosti výhradně kořaleční musely být zavírány v letní době v 9 hodin, jindy v 7 hodin zvečera. V den výplaty musely být kořalny zavřeny již v 5 hodin odpoledne. Hostinský nesměl ve svém hostinci trpět žádné výtržnosti. Pokud sám na zakročení nestačil, měl zavolat ihned stráž. Hostinští nesměli ve svých místnostech připustit žádné produkce umělecké, hudební, pěvecké, kejklířské a jiné, dokud se nepřesvědčili, že provozující osoby mají povolení k provozování od policejního úřadu. Veřejné zábavy nebylo možno pořádat bez povolení městského úřadu. Z tanečních zábav a jiných produkcí byla placena dávka ze zábav podle vl. nař. č. 143/1922 Sb. Zábava nesměla trvat přes půlnoc, vyjma případu, že pořadatel požádal o prodloužení policejní hodiny. Pořadatel, resp. hostinský nesměl na zábavách podávat pálené alkoholické nápoje a dále musel dbát, aby k zábavě nebyla připuštěna mládež do 16. roku věku, aby při ní nebyly rvačky a musel se také postarat o požární a ostatní bezpečnost. Nedodržení těchto nařízení mohlo být řešeno až zrušením živnosti.

Volný pohyb psů: psi nesmějí se nechati pobíhati bez dohledu… Majitel psa jest povinen, psa takovým způsobem opatřiti, aby tento po ulicích se netoulal ani zbytečným štěkotem sousedstvo v nočním klidu rušil. Psi mají míti košíky na hubách… a musí býti veškeří psi opatřeni platnou známkou na důkaz, že daň z nich zaplacena jest. Když někoho pokousal pes, má býti ihned pohodnému odevzdán…. V sadech a v lese musí se psi na provázku voditi. Každý toulavý pes smí pohodným chycen býti a bude pak po tři dny střežen a jen proti zapravení pokuty, pak poplatku za ošetřování majiteli vydán. Obecným rysem bylo,že postihován byl prakticky vždy majitel (vlastník) psa. Tak jak byly schvalovány a občanům ukládány nařízením různá omezení, byla různá omezení ve služebních řádech směřována i na samotné strážníky. Ve službě bylo přikázáno vystříhat se vší hrubosti, nadutosti a pánovitosti. Chování mělo být vážné, slušné a bylo-li to nutno, mužné a přísné. Základním požadavkem bylo, aby chování policejní stráže ve službě i mimo službu bylo vždy vzorné. Pro zajímavost uvádím několik citací z různých policejních nařízení:

Obcovati s lehkými ženskými a jinou lůzou známou obojího pohlaví jest zcela zapovězeno, jakož i navštěvovati špatné a nemravné společnosti. Takové osoby nemají nikdy přicházeti na návštěvu, neb do bytu, neb na strážnici policejní a nikdo jich nemá s sebou přiváděti.

Ačkoliv se může míti zato, že se policejní strážník nikdy opilství neoddá, přece se proto pro následky všemožné předtím varuje! Kdyby se však některý policejní strážník tak zapomněl a někde se opil, jest to povinností jeho soudruhů, dostati jej z očí obecenstva a oznámiti řádně poklesek jeho, aby byl dle zasloužení svého potrestán.

Strážník má se chovati vážně, slušně a zdvořile, nemá nikdy zapomenouti, že jest ustanoven k zachování pořádku veřejného a bezpečnosti, jakož i k ochraně obyvatelstva a že má proto vypátrávati a činiti neškodnými všechny věci nebezpečné.

Chování strážníkovo má býti mužné, jeho chůze vážná a tak přiměřená, aby měl čas pozorovat vše, co se děje v jeho okolí.

Bylo také stanoveno, že mimoslužební doba je určena především k tomu, aby si strážník po vykonané službě odpočinul a nabyl sil do nové služby.

Není proto přípustno, aby se strážník zabýval domácími pracemi, které by vyčerpávaly jeho sílu a znemožňovaly mu řádné vykonávání služby.

Dále bylo v nařízeních jednotlivých obcí specifikováno, na co budou konkrétně jejich strážníci dohlížet. Mimo tato specifika bylo v nařízeních rovněž stanoveno, jaké tresty strážníka za nedodržení předpisů a nařízení čekají. Nejmírnější z trestů bylo většinou napomenutí, následovalo snížení příjmu, a to až o 20 %. Nejpřísnějším trestem bylo propuštění bez nároku na služební požitky.


II. Historie policie a četnictva v Lysé nad Labem

Jedny z prvních zmínek o policii a četnictvu v Lysé nad Labem se datují do doby Rakousko-uherské monarchie. Zde se hovoří o tom, že četnická stanice byla v Lysé nad Labem zřízena 1. května 1869.

Již 24. července 1869 píše městská rada stížnost na zdejší četnictvo:

Slavnému okresnímu výboru v Benátkách

Zákonem Jeho Apoštolského Veličenstva, nejm. Císaře a krále našeho, ode dne 16. dubna 1864 byla toužebná a velevítaná samospráva obcím udělena. Jak dalece tato samostatná působnost obce zasahuje,jest vyměřeno v § 28 téhož zákona. Dle § tohoto přísluší obci mezi jiným i také přihlížeti k bezpečnosti osoby a jmění,vykonávati policii k věcem potravním se vztahující, pak zdravotní konati policii čeledního řádu se týkající, mravní atd. Dle závěrky § tohoto mohou se také z vyšších příčin státních jisté práce, místní policii příslušící v té neb oné obci způsobem zákona vznésti na zvláštní orgány císařské - jako jsou tedy c.k. politické úřady a c.k. četnictvo.

Za tou příčinou bezpochyby také i v naší obci stanoviště c.k. četnictva zřízeno bylo, kteréž by státní policii vykonávalo a úřadu obecnímu nápomocno bylo. Neníť tedy úlohou jeho, samostatnost obce zkracovati a neprávně obmezovati aneb snad i zvláštní úřad v policii místní obci příslušící, vésti. V tomto pádu byly by v obci téměř dva obecní úřadové a samospráva obecní byla by tím na dvé rozdělena. Takto se to v městě našem již delší čas děje. V úctě podepsaná městská rada již dlouhý čas snášela protizákonní jednání zdejšího c.k. četnického velitelství, nechávajíc zkracovati sobě práva svá. Jelikož ale c.k. četnické velitelství obci čím dále tím více samostatnosti ujímá, vidí se v úctě podepsaná městská rada nucena stížnost na takovéto počínání zdejšího c.k. četnického velitelství sobě vésti. Dle stávajících zákonů nemá c.k. četnické velitelství zajisté právo v městě bez vědomí úřadu obecního a bez připojení policie obecní prohlídky vykonávati ani čeleď po domech hledati, když to nevyhnutelná potřeba anebo nebezpečí průtahu nevyžaduje. Zde však byly prohlídky takovéto častěji bez vědomí úřadu obecního a zajisté také bez vyššího rozkazu i nevyhnutelné potřeby předsevzaty. Jelikož se to zčásti i u vážených občanů stalo, přišli tito, žádajíce u úřadu obecního vysvětlení ve věci té a naléhavše na zadostučinění na zkrácení občanského práva, kteréž jim ovšem dáno býti nemohlo, jelikož o tom nic zde vědomo nebylo. I bylo jim to vždy vymluveno, aby tito tím snad proti c.k. četníkům popuzeni a rozhořčeni nebyli. Pro uvarování toho, když totiž případ takový se opakoval, an jeden vážený a zachovalý občan zdejší, podnapiv se, výtržnost domácí způsobil a od c.k. velitelství četnického do městského vězení zavřen a pak propuštěn byl, bez oznámení tohoto úřadu obecnímu. C.k. četnické velitelství bylo přípisem ode dne 5 t.m. č. 766 zdvořile o laskavé vysvětlení záležitosti té požádáno. Na přípis ten však c.k. četnické velitelství po polic. sluhovi ústně jako nějaké privátní osobě odvětilo, že věc tuto vyšším místům zadalo. Na opáčnou žádost předce odpovědi se nedostalo. C.k. četnické velitelství vykonává dále policii čelední též obci přináležící, a to i na požádání osob privátních beze všeho vyrozumění úřadu obecního, přivádějíc čeládku hospodářům na požádání těchto aneb ji i také ve vězení městském uvězňujíc, vykonávajíc i policii polní bez vybídnutí i požádání, což všechno čelí proti § 28 zákona obecního. Tím působí c.k. četnické velitelství pouze nedorozumění a zmatky v obci, na místo toho, co by s obecním úřadem společně a svorně právo zastávati mělo, pakli by pomoci jeho zapotřebí bylo. Z té příčiny zdvořile žádají podepsaní: Slavný okresní výbore, co zástupce a ochránce samosprávy obecní, račiž poměry zdejší k vědomosti vzíti, vyšším místům stížnost tuto předložiti a porušování samosprávy obecní zdejším c.k. četnickým velitelstvem laskavě zameziti.

Jak je z této stížnosti patrno, již v roce 1869 v Lysé nad Labem působilo jak četnictvo (státní policie), tak i místní policie (obecní policie).

četnická stanice byla umístěna na následujících místech:

 • 1869 - 1872 dům čp. 253 v Lázeňské ulici
 • 1872 - 1878 dům čp. 11
 • 1878 - 1896 dům čp. 443 vedle děkanství
 • 1896 - 1900 dům čp. 439 ve Wilsonově ulici (Sojovická)
 • 1900 - 1906 dům čp. 583 v Nádražní ulici (Masarykova)
 • 1906 - 1910 dům čp. 644 v Havlíčkově ulici (čelakovského)
 • 1910 - dům čp. 439 ve Wilsonově ulici (Sojovická)

Policejní strážnice byla umístěna v domku obecní váhy, který se nacházel na dnešním Husově náměstí.

Velitelé četnické stanice v Lysé nad Labem:

 • 1869 - 1870 František Dvořák
 • 1870 - Karel Svoboda
 • 1870 - 1872 František Richter
 • 1872 - 1875 Ferdinad Höfer
 • 1875 - 1877 Antonín Lužnický
 • 1877 - 1878 Vendelín Künzel
 • 1878 - 1886 Karel Hackenschmied
 • 1886 - 1891 Josef Horyna
 • 1891 - 1895 Jan Žemlička
 • 1895 - Josef Vytěka
 • 1896 - 1911 Jan Pekárek
 • 1911 - 1919 Antonín Materna
 • 1919 - František Lukeš
 • 1919 - 1921 František Krátký
 • 1921 - 1927 Josef Starý
 • 1928 - 1929 František Štojdl
 • 1929 - 1937 Augustin Dvorský

O veliteli Městské policie se dochoval pouze záznam z roku 1923, kdy v čele Městské policie stál komisař Antonín Keller.

První četníci v Lysé nad Labem byli zapomenuti. O ostatních zůstaly drobné zmínky nebo historky, které zaznamenal P. Josef Vojáček:

Jan Žemlička byl velitelem četnické stanice v Lysé nad Labem v letech 1891 až 1895. Byl prý krasavec, ale přísný až hrůza. Lidé si před ním dávali pozor na každé slovo. Pořádek měl ovšem vzorný.

Jan Pekárek jako velitel četnické stanice působil v Lysé nad Labem ze všech nejdéle (1869-1911). Prokázal dobrý četnický ostrovtip při řešení kriminálních případů.

Jednou šlo několik dragounů pro prkna do čp. 33 „Na Františku“ k Janu Knéblovi. Ten později zjistil, že mu bylo odcizeno 700 korun rakouských. Podezření padlo na dragouny. Po udání se hledalo co nejdůkladněji v kasárnách, v konírně i jinde, ale bez výsledku. Pekárek před vojáky prohlásil, že to nikdo z nich ani udělat nemohl, aby se pachatel cítil v bezpečí a přestal být opatrný. Rytmistrovi Pekárek radil, aby si věci zdánlivě nevšímal a že ten dragoun bude určitě co nejdříve žádat o dovolenou, aby kořist odvezl. A proto ať je v neděli od rána na nádraží skryta stráž. Skutečně jeden dragoun požádal o dovolenou a u osobní pokladny platil za jízdenku větší bankovkou. Nechali jej nastoupit až do vozu a tam ho překvapili zatčením. Nalezli pak u něj všechny ostatní peníze.

Antonín Materna byl velitelem četnické stanice v letech 1911-1918. Byl velitelem četnické stanice v Lysé nad Labem v nejhorších válečných letech, kdy bylo četnictvo využíváno při nejostřejších krocích proti obyvatelstvu, hlavně vlasteneckému. Ale všechna čest zmíněnému veliteli - dovedl vždy najít co nejšetrnější způsob. Povýšení na nadporučíka mu každý srdečně přál. Zůstal v Lysé nad Labem na penzi s rodinou.

Josef Danda, četnický závodčí, šel v noci z Ostré po trati proti větru. Neslyšel za sebou vlak a byl jím přejet. Stalo se 24. února 1903.

Karel David, 21letý závodčí, zastřelil se v poštovním voze postiliona Hadače, cestou z Benátek. Stalo se 7. srpna 1907 u Fišerovy skály.

V roce 1924 byl velitelem četnické stanice Josef Starý. Přidělení četníci se častěji střídali a nezůstali tak v paměti obyvatel Lysé nad Labem.

Z Lysé nad Labem dalo se mnoho mužů k četnictvu: Jan Man, z čp. 355 - podplukovník četnictva v českých Budějovicích.

Rudolf Štok z čp. 463 - štábní kapitán v Náchodě.

Emil Novák z čp. 259 - byl velitelem stanice v Předměřicích nad Jizerou.

Antonín Lužnický z čp. 444 - byl velitelem stanice v Lysé nad Labem.

Václav Künzel z čp. 443 - četnický závodčí v Lysé nad Labem.

František Dytrych - četník, rodák z Lysé nad Labem.

Felix Heller - ze služby předčasně odešel, pak měl v Lysé obchod s uhlím a kořalnu.

Josef Skružný - působil v Lysé velmi dlouho, později se dostal jako certifikatista k soudu.

Další četníci: Jan Holý, Rudolf Maudr, Emil Maudr, Václav Praus, Josef Štok, Václav čermák, Václav Svoboda, Antonín Ježek, František Bartůněk, Hugo Dörfler, Josef Horyna.

Další zmínka o obecní policii pochází až z roku 1942, kdy je uváděno, že v Lysé nad Labem u protektorátní obecní policie sloužilo 5 strážníků.

Proces činnosti komunálních policií a fakticky i četnictva byl ukončen v roce 1945, kdy byly všechny bezpečnostní složky sloučeny do tehdy vznikajícího Sboru národní bezpečnosti.

V roce 1989 v důsledku nastalých politických změn se znovu objevila a prosadila tendence samosprávných obcí. V roce 1991 a 1992 nově vznikají ve větších městech na základě přijatého zákona 553/91 Sb. obecní a městské policie. V Lysé nad Labem byla nově zřízena městská policie v roce 1992 a působí zde dodnes.

Převzato z:

LISTY
města Lysá nad Labem a okolí
Vydal: Město Lysá nad Labem

Číslo: 12/2006
Str.: 12
Dostupné online:

a

Číslo: 01/2007
Str.: 15
Dostupné online: