HISTORIE. LYSANADLABEM . COM
Osová (ilustračnbí foto)

Osová

zaniklá ves na panství a okrese novobenáteckém


Autor: Josef Vojáček

V topografickém slovníku Čech — Ort a Sládek — nenalézáme tohoto jména vůbec: v historickomístopisném slovníku Sedláčkově na str. 929 čteme: „Úsová, Vusová, v starší době též Húsová, někdy ves v okolí Benátek, v XVI. století pustá. Po ní psali se Húsovci ze Všejan, jichž předek byl Milota (1401).”.

V děkanském archivu v Lysé nad Labem jest urbář panství lysského z r. 1553, a v něm se dočteme, že věřící z Osové čili na „Pahourku”

faráři do Lysé odváděli ročně 11 strychů žita a platili 2 kopy 23 grošů českých.

Podle generální visitace panství benáteckého byla r. 1654 osada úpině pustá, ale patřívalo k ní 200 strychů polí, která byla takto rozdělena: při jednom statku bylo 100 korců, při druhém 40, dvě chalupy měly po 18 a dvě po 12 korcích.

Kde měli bychom bývalé osady Osové hledati?

Vesnice Stará Lysá jest potokem rozdělena ve dví a doposud se říká první části na levém břehu potoka (u školy) „ves" — kdežto za potokem na pravém břehu se vůbec říká „na Pahourku”. Asi v letech 1880 horlivý archeolog a ředitel cukrovaru v Litoli u Lysé, p. Požárecký, v úseku mezi strouhou. silnicí a vpravo cestou do Předměřic vykopal základy selských stavení. která lehla popelem, jak dokazovaly různé oharky a spálené obilí. Zdali svůj nález někde popsal, není mi známo.

Tvrzení, že nynější osada „Čihadla” stojí na místě bývalé Osové, není odůvodněno ani pravděpodobno; už podle místopisného názvu „Kopec", kde Čihadla teprve v XVIII. století vznikala. Příjmení „Vosovský” vyskytuje se též ve zbytcích purkrechtní knihy lysské ze XVI. století.

Více najdeme o „Vosové” knize purkrechtní ze vsi Staré Lysé v archivu okres. soudu v Nových Benátkách.

Poslední zápisy na konci knihy týkají se Vosové. Ale je tu zápisků jen 5! Možno, že onou šestou usedlostí osovskou jest statek Jana Řezáče, jejž na posledním uvádím místě; ale Vosová tam pojmenována není a zápis jest na foliu 24, jako by ten statek býval ve o „vsi”.

Snad se ještě jednou vyskytne horlivec a starožitností milovník, jenž by se pokusil ssutiny Osové hledati.

Výpis z Purkrechtní knihy č. vsi Staré Lysé u okres. soudu v Nových Benátkách:

Tamtéž: I. kniha Č. fol. 55; I I. kniha Č. 19. fol. 40.

Vít Křížův.

Já Jindřich starší z Donína, na Benátkách, jakož jsem od několika let pronajal chalupu svou ve vsi Vosovy Václavu Křížovýmu, poddanýmu svýmu — i dožádal jest se mne, abych ji jemu dědičně

i budoucím a potomkům jeho dal, že mi každého roku ročního platu dávati bude i budoucí jeho 40 grošů českých. Tímto zápisem jemu ji dávám, k tomu přidám rolí 3 kopy záhonů (t. j. 15 korců), aby mohl volněji platiti. Stalo se léta P. 1592 v pátek po novém létě.

L. 1602 Vávra Hájek ten grunt, po ohni spáleniště — za hejtmana z Milštejnu — od Kateřiny Křížovy za 33 kop koupil.

L. 1610 Vávra Hájek předstoupil před urozeného pána Věnka Bukovskýho z Hustiřan, hejtmana benáteckého, že grunt svůj prodal synovi vlastnímu Řehořovi Hájkovi za 26 kop míš.

L. 1612 koupil ten grunt Václav Kočkův za 26 kop míš. a r. 1614 zase Jan Schneider.

Podle další knihy č. 19 z r. 1622 Petr Krejčí byl majitelem gruntu, z něhož bývalému hospodáři Řehoři Hájkovi z Jiřic odváděl plat. V letech 1626 a 1627 neplatil nic. Roku 1633 za hejtmana Gryšla z Gryšlav koupil ten grunt s 5 kopami záhonů za 130 kop m.

Mikulkáš Zánovský. Jest pustý.

Tamtéž: 1. kniha č. 1. fol. 58: 11. kniha č. 19, fol. 42; IV. kniha č. 22. fol. 21:

Jan Hošek.

jako předešlý — měl pronajatou chalupu ve „Vosový” a roku 1592 koupil ji od p. Jindřicha z Donína za roční plat „dvě kopě". Nejasno, zda souvisí další zápis:

L. 1596 od Jana Hoška sirotků koupil sobě statek a krčmu ve vsi Staré Lysé — se svolením Jindřicha staršího z Donína — Jan Honczův za 70 kop míš. Byly tam 4 krávy.

L. 1600 koupil tu chalupu za starou cenu Tomáš Berger a platil až do r. 1611. Roku 1614 platil Svatoš Kočka.

Trh o krčmu: L. 1626 v pondělí den památný sv. Tří králů Václav Kočka prodal krčmu švagrovi svému Řehořovi Hájkovi se 6 kopami záhonů (t. j. 30 korců) rolí za 130 kop míš., zavdal 50 kop a ročně splácel 3 kopy míš. Stalo se v přítomnosti konšela starolysského Šimona Mušku. Dne 24. Januara 16... (26) potvrdil Jan Czeller z Rosenthalu.

Roku 1630 za hejtmana Frydrycha de Matta koupil Grunt za 205

kop Matěj Poděbradský a r. 1633 za 200 kop Matěj Králíček. Jest pustý.

Roku 1680 byla chalupa po Janu Poděbradským dokonce pustá.

Purkrechtní kniha ze vsi Staré Lysé v archivu okresního soudu v Nových Benátkách: I. kniha č. 1, fol. 62:

Statek nebožtíka Jana Václavíka.

Roku 1568 koupil Matěj za 120 kop, — zaplacen zouplna.

L. 1590 zdědil statek Jakub Václavíkův a bratrovi Janovi zaplatil 20 kop. Ten „Kuba" platil do r. 1595, kdež zápisy končí: další souvislosti nelze zjistiti.

1. kniha č. 1. fol. 70:

Janíček.

Koupil, jak se r. 1568 ve starých spisech shledalo; od Vaňka Karla chalupu za 50 kop a měl ji zaplacenu. L. 1571 Havel Polák ji koupil od macechy Alžběty po zemřelém Janíčkovi za 50 kop. Byla tam kravka, jalovice a koza. V hospodě byl dluh po Janíčkovi — 1 kopa. Platil do r. 1584.

L. 1584 Mach, hajnej Vojtěchů koupil chalupu zase za 50 kop. ale zemřel r. 1591. Pak po dvě léta platila vdova Alžběta Machová.

L. 1593 — za Jindřicha staršího z Donína koupil tu chalupu Jan Sobotka ze vsi Mlady — ve vsi Vosový za 80 kop. Byla tam zbroj, přední kus.

L. 1610 — za hejtmana Ledeckého z Granova — koupil chalupu za 70 kop Jakub Stoklasa.

Bez další určité souvislosti.

Tamtéž 1. kniha č. 1, fol. 87:

Jiříček.

L. 1568 shledalo se ve starých registrech, že Jiříček koupil od vdovy po Adamovi Liznarovi statek za 38 kop a že jest položil za ten statek 36 kop a ty jsou vyzdviženy, co komu z nich náleželo, krom v truhlici leží 7 kop a ještě zůstává doplatiti za ten statek 2 kopy; všecka spravedlnost náleží Anně, sirotku nebožtíka Adama.

Jiříček podle všeho brzy umřel, neboť r. 1569 složila Jiříčková v soudě 2 kopy. Ty jsou dány do truhlice Anně, sirotku nebožtíka Žida — to byl ten Adam Liznar - a tak tornu sirotku leží v truhlici 9 kop a tak Jiříčková ten statek docela a zouplna zaplatila a není za něj žádnému nic dlužna. Souvislost další se nenalézá.

Tamtéž 11. kniha Č. 19. fol. 24; IV: kniha Č. 22. fol. 21:

Statek Anny, vdovy po zemřelém Janu Řezáčovi. Jest zápis z roku 1622, mnoho-li platí a platiti má. Roku 1634 koupil grunt Jiřík Svačka. Bylo tu 6 kop záhonů. z nichž 2 1/2, osetých. Dole poznámka: Jest pustý. Roku 1680 byl grunt dokonce pustý.

★ ★ ★

Text převzat z:
Sborník historického kroužku
Autor: Josef Vojáček
Publikováno: 1933
Ročník: XXXIV.
Str. 36-40
Dostupné online:
Knihovna Libri nostri:
Titulní strana 1933p36p37p38p39p40