HISTORIE. LYSANADLABEM . COM
Veduta Herrschaft Ließa (Vogt, 1712)

Vogtův popis panství Lysá

Jeden z prvních dochovaných popisů Lysé se nachází v knize mnicha Johanna Georga Vogta, který se podepisoval řeholním jménem Mauritius. Kniha z r. 1712 s velmi dlouhým názvem přeložitelným zkráceně jako "Současné království české a jeho geografický popis". Soudě podle rozsahu věnovanému popisu Šporkových panství popis Šporkových panství Lysá, Konojedy a Choustníkovo Hradiště, je dost pravděpodobné, že hrabě F.A. Špork vedle hraběte Thuna z Hohensteinu významně přispěli na její vydání.

Ze zmiňované knihy se nejčastěji přetiskuje veduta, na níž je zřetelně vyobrazena barokní krajina Lysecka, včetně nových Šporkových nemovitostí.

Následující překlad z originálu ve staré němčině se snaží co nejvěrněji vystihnout význam Vogtovových slov včetně stavby vět na úkor srozumitelnosti dnešnímu čtenáři. Bez záruky přeložil autor stránek.


Vogt: Herrschaft Ließa, p7
Vogt: Herrschaft Ließa, p41

LIEßA (LYSÁ)

Toto panství je čtyři míle od Prahy na půlnoční stranu, v okrese Boleslavském, na příjemné rovině; ohraničené na východě královským lénem, městem Nymburk, na polední straně císařským panstvím Přerov a Brandejs a na západě a půlnoční straně panstvím Benátky hraběte ze Schützenu; Má dobré zemědělství, také příjemné nivy a louky, které zavlažuje a zvlhčuje řeka Labe, která protéká celým panstvím: Dále některé značné rybníky, které kromě potřebných ryb poskytují různou pernatou zvěřinu: krásné stinné duby a rozsáhlé lesy, které jsou protnuty pravidelnými alejemi kvůli divokým zvířatům přecházejícím sem a tam z přilehlé císařské divočiny, slouží k příjemnému potěšení a jistě jsou něčím opravdu vladařským; velkolepá obora, oplocená spoustou prken mezi vyzděnými sloupy a kolem dvanácti tisíc loktů v obvodu, ve které se chová více než tisíc daňků. A nakonec bažantnice obklopená oborou. Zámek leží na polední straně na poněkud vyvýšené a skalnaté hoře a venku
Vogt: Herrschaft Ließa, p427
hradní příkop vytesaný do skály spolu se starobylou okrouhlou kaplí svatého Desideria, krásným kostelíkem s názvem Narození Panny Marie, na němž je nově postavená loretánské kaple a malý klášter založený pro šest duchovních. Ten však spolu s loretánskou kaplí dosud žádnému duchovnímu udělen nebyl. Tento zámek se jinak dělí na starou a novou budovu; ale jako nynější majitel postavil nový od základů, tak i ten starý téměř úplně obnovil a dal jedno nebo druhé ozdobiti nákladným nábytkem a krásným značením; A jsou mimo jiné ve staré budově v horním velkém sále všechny hrdinské činy vykonané císařským generál - polním maršálem Johannem hrabětem von Sporckem, jako {Dero} v PÁNU odpočívajícím panem otcem, zvláště ale roku 1664, [kdy] proti věčnému nepříteli křesťanů u Sv. Gotthardta dosáhl slavného vítězství / spolu s váženými generály byl zobrazen sedící na koni. Na jedné straně nové budovy, proti panskému dvoru, stojí za vidění hodný (díky své velikosti jako umělá jeskyně), ptačí dům, ve kterém celoročně chovaní ptáci se svými různými písněmi v příjemném šumu vody tryskající ze stojící fontány vydávají melodický a líbezný zvuk. Na druhé straně budovy, směrem ke vchodu, je libosad, který tím, že je poněkud přilehlý, dělá neomezený výhled o to příjemnější. Tento libosad, vybaven nejrůznějšími fyzickými a duševními potěšeními, se rozkládá až k úpatí zámeckého kopce / a majitel s dědičným
Vogt: Herrschaft Ließa, p43
městečkem Lysá, spolu s dalšími krásnými budovami / s farním kostelem (ve kterém odpočívá duše váženého generála / a jeho epitafem umělecky vytesaným do mramoru) je radnice a pošta mířící z Prahy do Slezska. Hodinu odtud / po silnici směrem na Prahu / uprostřed lesa, kde panství Lysá hraničí s Brandejsem, na počest svatého Václava / patrona a ochránce českého království, byla postavena eremitáž nebo poustevna, která si zaslouží zvláštní pozornost každého, aby ji cestující viděli a podívali se na ni. Pak je kaple sv. Václava spolu s oltářem z čistého kamene a zepředu proti větru a nepřízni počasí je na dvacet loktů hlídána krásnými velkými okenními tabulemi[?]. Vedle kaple stojí dva velcí andělé vytesaní z kamene, každý drží lucernu s neustále hořící lampou. Za kaplí je poustevnická cela a vedle ní zahrádka a kuchyně[?]. Přes cestu směrem ke kapli stojí krásná kruhová budova, vyzdobená krásnými malbami, v níž se dobře dařilo pomyslné kapli a poustevníkovi, dvěma kněžím. Každý má svůj vlastní byt s vlastní zahradou hned vedle. Nedaleko této budovy je čtyřicet loket vysoká věž s větrným mlýnem a vodotryskem, vedle po každé straně malá budova pro zahradníka a pětadvacet schodů k rovinaté ploše, velká, do tvaru oka uspořádaná zahrada, která jak pro krásu, tak pro umělecké rozjímání, má z kamene vytesaných čtrnáct soch, pět kamenných fontán tryskajících vody, ale
Vogt: Herrschaft Ließa, p44
která také k potřebě svých kněží a k osvěžení pocestných je opatřena všemi druhy vzácných plodů, květin a bylin díky pečlivé péči autora a podporovatele této kompletní stavby. Právě v tomto lese, asi pět set loket odtamtud, je další poustevna, založená na počest svatého Františka Serafinského, a tato stojí uprostřed těch zmiňovaných krásných alejí, z nichž ta, která se táhne k poledni, je tři tisíce loket dlouhá se táhne až ke kamenné soše sv. Antonína umístěné na pražské cestě. Co jiného a přednějšího je pro křesťanské povznesení a větší slávu Boží než užití a pobavení při lovu. / Chytání ptáků [Čižba] a další emocionální požitky na tomto panství, založené jeho současným majitelem a čas od času provozované, o tom by se dalo napsat mnoho; Ale to lze snadno odhadnout z toho, co bylo dosud řečeno. A já sám jsem slyšel totéž nejen od lidí s běžným postavením, ale také od lidí s vysokým postavením, kteří na panství Lysá byli pro radost nebo obchodně, nebo kteří jím právě prošli a nanejvýš slyšet chválu a vychvalování.

Přeloženo z:
Das jetzt-lebende Königreich Böhmen, in einer historisch- und Geographischen Beschreibung vorgestellt
str. 41-44
Autor: Johan Georg Vogt
Vydal: Johann Zieger
Rok vydání: 1712

Bibiliografický záznam: zde